Biz hakda

Biz hakda

Company Culture

“Dongguan Yisite Machinery Automation Equipment Co., Ltd.”Guangdong welaýatynyň Dongguan şäheriniň Humen şäherinde ýerleşýär.4500 inedördül metrden gowrak meýdany öz içine alýar we on ýyldan gowrak baý tejribesi bolan 35-den gowrak inersener we tehnik bar.Ylmy barlaglary, önümçiligi we satuwy birleşdirýän kompaniýa.Professional maska ​​enjamy we dokalan däl mata çuňňur gaýtadan işleýän enjam öndüriji.

Kompaniýanyň bar bolan esasy maska ​​maşyn önümlerine şular girýär: tekiz maska ​​enjamy, KF94 balyk şekilli maska ​​maşyn, awtomatiki KN95 bukulýan maska ​​maşyn, ördek maskasy maşyn, käse şekilli maska ​​maşyn, gaplaýyş önümçilik liniýasy we beýleki esasy önümler;

Company Culture
Company Culture

Kompaniýa, dürli gatlakdaky müşderilere ýokary hilli önüm öndürmek mümkinçilikleri, meýilnamalaşdyrmak we dizaýn etmek, ökde önüm öndürmek tehnologiýasy, önümçilik, gurnamak we işe girizmek boýunça baý tejribe we satuwdan soňky ajaýyp hyzmat bilen kanagatlanarly önümleri hödürlemegi maksat edinýär.

Kompaniýanyň önümleri içerde we daşary ýurtda belli marka böleklerini kabul edýär we hiline aýratyn işgärler gözegçilik edýärler.Taslama topary we önümçilik topary on ýyldan gowrak wagt bäri maska ​​maşynlary ýa-da dokalan matalar pudagyna çuňňur gatnaşýarlar.Qualityokary hilli esbaplar, hünär tehnologiýasy we ylmy önümçilik amallary.Esite enjamlarynyň ýokary durnuklylygy, ýokary netijeliligi, ýokary tizligi we pes şowsuzlygynyň artykmaçlyklaryny döretdi.Önümlerimiz Günorta Koreýa, ABŞ, Türkiýe, Wýetnam, Germaniýa, Fransiýa, Afrika, Ispaniýa, Italiýa, Gazagystan, Päkistan, Eastakyn Gündogar we beýleki ýurtlara eksport edildi, epidemiýanyň öňüni almakda we zähmeti goramakda global goşant goşýar.

“Estech” -iň ýaşaýjylary maska ​​maşynlary we dokalan däl çuňňur gaýtadan işlemek enjamlary bilen meşgullanýar we işleýär.Ajaýyp döretmek üçin "bitewilik we yhlas, netijeli innowasiýa, çyn ýürekden hyzmat etmek we el-ele gazanmak" düşünjesinde siziň bilen elleşeris!

Esasy artykmaçlyklary

Dokalmadyk matany çuňňur gaýtadan işleýän enjamlaryň tehniki topary, takyk önümçilikde 10 ýyllyk tejribe

Dörediji toparyň 10 ýyllyk gözleg we gözleg, dokalmadyk çuň gaýtadan işleýän enjamlar pudagynda dizaýn we önümçilik tejribesi bar

Maska enjamlary, çygly süpürgiçler, kapotlar, aýakgap örtükleri we beýleki dokalmadyk çuňňur gaýtadan işleýän enjamlaryň dizaýny 1000-den gowrak toplum
Maska maşyn enjamlary, çygly süpürgiçler, kapotlar, aýakgap örtükleri we ş.m. ýaly dokalmadyk matalar üçin 5000-den gowrak çuňňur gaýtadan işleýän enjamlaryň önümçiligine gatnaşdyňyz.
Dokalan däl çuňňur gaýtadan işlemek enjamlarynda on ýyllyk tejribe, takyk önümçilik, hiliň kepili

Kompaniýanyň önümçilik prosesiniň zerurlyklaryna görä enjamlary özleşdiriň.

Güýçli bäsdeşlikden gaça duruň we şahsylaşdyrylan ýokary derejeli ýoly alyň.

Kärhanalar az maýa goýýarlar we ýokary derejeli bazar girdejisini ýokarlandyrýarlar.

Şahsylaşdyrylan önümiň bir bölegi korporatiw girdejini 3-5 esse artdyryp biler.

Fish-shaped mask machine
Fish-shaped mask machine

Gaty hil gözegçilik ulgamy, wagtynda eltip bermek

Gurulmazdan ozal: gaýtadan işlenen bölekleriň we esbaplaryň 100% -i ammarda barlanýar.

Embygnamak: jogapkär ýerinde ýygnananlaryň netijeleri barlanýar.

Düzediş: Düzedişden ozal gurnama işiniň bardygyny ýa-da ýokdugyny barlaň.

Işe girizilenden soň: iberilmezden ozal ähli enjam gözden geçirmek üçin 2 sagat işleýär.

Iberilmezden ozal: nurbaty nurbatlaň, çyzygy, trahiýany örtmek üçin turbany öwüriň.

Ibermek: poslama garşy ýag sepiň, arassa maşyn, örtükli film, dyrnak agaç guty.

Wagt tygşytlaýjy we satuwdan soňky hyzmaty dolandyryş ulgamy

Müşderiniň 1 aýlap gaýdyp gelmegi, 12 sagadyň içinde çalt seslenme

24 sagat çalt hyzmat: müşderilere iň amatly we çalt hyzmat beriň
Professional tehniki görkezme: enjamyň aladasyz ulanylmagyny üpjün etmek üçin berk we hünärli tehniki görkezme beriň

Şahsylaşdyrylan, arzan, ýokary hasylly

Fish-shaped mask machine