Sorag-jogap

FAQjuan
1-nji sorag: Zawodmy ýa-da söwda kompaniýasymy?

J: Biz maska ​​ýasamak tehnikasynda 10 ýyldan gowrak tejribe toplan hünärmen öndüriji. Zawod 3500m meýdany tutýar2

2-nji sorag: Zawodyňyza baryp görmek mümkinmi?

J: Bize baryp görmäge hoş geldiňiz! Sizi zawodymyzda görmek mertebedir.

3-nji sorag: Tehniki ukybyňyz nähili?

J: Biziň öz gözleg we ösüş toparymyz bar, 20-den gowrak adam we olaryň hemmesi hünärmen we maska ​​ýasamak tehnikasynda baý tejribä eýe.

4-nji sorag: Önümçilik wagtynda kynçylyk çeken bolsak näme?

J: Mesele jikme-jikliklerini bize iberiň we inerenerimiz çözgüt berer we nädip alyp barmalydygy barada wideo hödürlär. Satuw hyzmatlary kepillendirilenden soň.

5-nji sorag: Bir gezek ulanylýan maska ​​kesiji maşyn kesiji nädip sazlamaly?

J: Kesiş rolikini barlamaly we haýsy tarapyň gowy işlemeýändigini tassyklamaly, soň bolsa düwmäni berkitmeli, ynamyňyz ýok bolsa, özüňizi alyp barşyňyzy görkezmek üçin wideo ibereris.

6-njy sorag: Matanyň çig malyny nädip üýtgetmeli?

J: Matany çalşanyňyzda tizlik 7/8-e çenli azalýar, matany çalşandan soň tizlik iki esse ýokarlanmalydyr we matanyň gyşarnyksyz bolmagy üçin üns bermeli.

7-nji sorag: Çig malyň gyşarmasyndan nädip saklanmaly?

Çig mal çüýşesi berkidilenden soň, kiçijik hereketden we matanyň gyşarmasyndan gaça durmak, halka halkasy bilen kesgitlenýär.

8-nji sorag: Masüz maskasyny öndürýän maşynlaryň görnüşleri haýsylar?

J: Islegleriňize baglylykda saýlap boljak dürli maska ​​ýasaýjy maşynlar bar. Mysal üçin: eplenýän maska ​​ýasaýjy maşyn, bir gezek ulanylýan maska ​​ýasaýjy maşyn, N95 / KF94 maska ​​ýasaýjy maşyn, ördek maskasy ýasaýjy maşyn, balyk şekilli maska ​​ýasaýjy maşyn , hirurgiki maska ​​ýasaýjy maşyn we ş.m.

9-njy sorag: Awtomatiki hirurgiki maska ​​ýasaýjy maşynyň bölekleri haýsylar?

J: Maska ýasaýjy maşynlar, doly awtomatiki önümçilik liniýasyny emele getirmek üçin bir birlik maska ​​ýasaýjy enjamdan we bir birlik gulak aýlaw enjamyndan durýar.

10-njy sorag: hirurgiki maska ​​öndürmek maşyn pudagynda täze tehnologiki ösüş barmy?

Häzirki wagtda tehnologiýa öňküsinden has gowulaşýar, önümçilik liniýasyny emele getirmek üçin birnäçe gulak aýlawly kebşirleýiş maşynlary gerekdi. Indi diňe bir boş maska ​​ýasaýjy maşyn we bir birlik gulak aýlawly kebşirleýiş enjamy gerek. Önümçilik ägirt uly böküş boldy .

Maska ýasaýjy enjamdan başga-da, markanyň logotip pozisiýasy ýüz maskasyny ýasaýan maşyn, täze ulanyjy önümidir, bu maskany has şahsylaşdyryp we aýratynlaşdyryp, ulanyjylaryň dürli talaplaryny kanagatlandyryp biler.Esasan logotipli maska ​​üçin ýa-da islän grafikaňyz üçin her bir maskanyň nyşanyny ýa-da grafikasyny şol bir durnukly ýagdaýda üpjün etmegi üpjün edýär. Tekiz maska, balyk görnüşli maska, N95 eplenen görnüşli maska, ördek maskasy hem bu pozisiýa usuly bilen ösýär we öndürilýär.

Goşmaça soraglar üçin göni habarlaşyp bilersiňiz.

BIZ BILEN IŞLEMEK isleýärsiňizmi?