Bir asylan balyk şekilli kellesi, bir maska ​​maşynyny süýräň

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Balyk şekilli kelläni asýan maska ​​enjamy

Awtomat balyk maska ​​enjamy, esasan, bukulýan maskalaryň awtomatiki emele gelmegi üçin ulanylýar.Matanyň tutuş rulony açylmansoň, rulon bilen dolandyrylýar we mata kebşirleýiş konturyndan geçýär;tutuş rulon çekilýär we ýazylmaýar we kesilenden soň, awtomatiki ýarym bukulma ultrases kebşirlemek arkaly kesiji tarapyndan emele gelýär, kesilýär we emele gelýär;Maskany maska ​​gulak zolakly kebşirleýiş stansiýasyna daşamak üçin gönüden-göni (ýa-da öwürilenden soň) maska ​​ýygnamak kf94 balyk maskasynyň maşynyň ultrases kebşirlemesi bilen emele gelýär;KF94 maska ​​enjamy ýasalanda, ýygnamak üçin tekiz guşak çyzygyna awtomatiki maska ​​ýygnamak liniýasynyň üsti bilen.

Maska korpusynyň öndürilişinden başlap, gulak zolaklaryna çüýlenýänçä, taýýar önüm öndürilýänçä burun simini kebşirlemek awtomatlaşdyrylýar we el bilen işlemek talap edilmeýär. Bütin maşyn alýumin garyndy gurluşyny, owadan we pos ýok, PLC Microcomputer dolandyryş, ýokary durnuklylyk. Balyk şekilli awtomatiki dyrnak: Bu maşyn üç esse balyk şekilli maskalary öndürmek üçin doly awtomatiki enjamdyr.

Awtomatiki dokalan däl balyk şekilli kelläni asmak üçin maska ​​maşyn ow willow leave maska ​​ýasaýjy maşyn) has amatly we howanyň geçirijiligi gowy bolan maska ​​üstünde balyk görnüşli galstuk öndürmekdir.

Flat mask machine

1. Awtomatiki işlemek ýönekeý we täsirli.

2. Programma kompýuter dolandyryşy, fotoelektrik kesgitleýji enjam, ýokary ygtybarlylyk, durnukly öndürijilik

3. Ultrases kebşirlemek wagt we güýji tygşytlaýar we ekologiýa taýdan arassa.

4. Man-maşyn interfeýsiniň bu görnüşi, parametrleri sazlamak amatly we çalt.

5. ultalňyşlygyň öz-özüni anyklamak funksiýasy, näsazlygyň ekrany bir seredişde aýdyňdyr.

6. Geçiriş ulgamy ýönekeý, iş has ygtybarly we hyzmat etmek has amatly.

7. controlhli gözegçilik funksiýany sazlamak we tehniki taýdan kämilleşdirmek üçin amatly programma üpjünçiligi arkaly amala aşyrylýar.

8. Bütin maşynyň köpüsi alýumin garyndy gurluşyny, ýokary güýji, owadan görnüşi we poslamagy aňsat däl.

Parametr :

Maşynyň ululygy: 5800 * 3500 * 1620mm Maşynyň agramy: 1350KG
Kuwwaty: 7kW Dolandyryş usuly: PLC
Hasyl bermek: 50-60 / min Ectionüze çykarmak usuly: Fotoelektrik kesgitlemesi

Düşündiriş :

Bu enjam, KF94 balyk şekilli baş maskalaryny doly awtomatiki öndürmek üçin ýörite enjam.Ultrases tehnologiýasy birleşmesini ulanyp, öndürilen maskalar maskanyň göwresini awtomatiki kesip biler, burun zolagyny awtomatiki usulda goýup biler, gulagyň gaýyş setirini awtomatiki usulda kebşirläp biler.

Parametr :

1. Awtomatiki işlemek ýönekeý we täsirli.

2. Programma kompýuter dolandyryşy, fotoelektrik kesgitleýji enjam, ýokary ygtybarlylyk, durnukly öndürijilik

3. Ultrases kebşirlemek wagt we güýji tygşytlaýar we ekologiýa taýdan arassa.

4. Man-maşyn interfeýsiniň bu görnüşi, parametrleri sazlamak amatly we çalt.

5. ultalňyşlygyň öz-özüni anyklamak funksiýasy, näsazlygyň ekrany bir seredişde aýdyňdyr.

6. Geçiriş ulgamy ýönekeý, iş has ygtybarly we hyzmat etmek has amatly.

7. controlhli gözegçilik funksiýany sazlamak we tehniki taýdan kämilleşdirmek üçin amatly programma üpjünçiligi arkaly amala aşyrylýar.

8. Bütin maşynyň köpüsi alýumin garyndy gurluşyny, ýokary güýji, owadan görnüşi we poslamagy aňsat däl.

Maglumatlary görkez:

Flat mask machine

Burun çyzygy

Flat mask machine

Mata kebşirlemek

Flat mask machine

Maska bukulmagy

Flat mask machine

Ultrases kebşirleýji gulak simi

Real Shot


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň