Balyk şekilli maska ​​urýan maşyn

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Flat inner ear edging mask machine one for one YST-NNBB-1T1

Balyk görnüşi, bir maska ​​maşynyny süýräp almak, Günorta Koreýaly müşderileriň isleglerine görä işlenip düzülen doly awtomatiki enjamdyr.Bu enjamyň işleýiş akymy: 3-5 gatlak material rulonlary, maşyn-ultramelewşe kebşirleme periferiýa -Roll dem alyş klapanynyň deşigi-eplenýän stansiýa kebşirleýiş rulony, bedeniň awtomatiki öwrümini kesýär we gulaga iberýär guşak maşyny kebşirlemek çep we sag gulak guşaklary öndürilen önüm.Ulanylýan çig mallara baglylykda.Öndürilen maskalar FFP1, FFP2, N95 we ş.m. ýaly dürli standartlara laýyk bolup biler.Gulak zolagy elastik we dokalan däl, bu bolsa eşigiň gulagyny rahatlandyrýar.Maskanyň süzgüçli mata gatlagy gowy süzülýär we Aziýanyň ýüzüne laýyk gelýär.Gurluşyk we magdançylyk ýaly ýokary hapalanýan pudaklarda ulanylyp bilner.

Parametr :

Maşynyň ululygy: 2880L * 1200W * 1350Hmm Maşynyň agramy: 800KG
Kuwwaty: 6.5kW Dolandyryş usuly: PLC
Hasyl bermek: 110-120 / min Naprýa: eniýe: 220V

Düşündiriş :

Balyk şekilli doly awtomatiki maska ​​öndürýän maşyn, esasan, material rulony iýmitlendiriji maşyndan, balyk şekilli maska ​​dilimleýji enjamdan, birleşdiriji maşynlaryň toplumyndan, iki gulak kebşirleýji enjamdan we iki sany çykaryjy önümçilik liniýasyndan durýar we awtomatiki usulda gutaryp biler maska ​​korpusyny emele getirmek, burny awtomatiki gysmak, gulak zolaklaryny kebşirlemek, awtomatiki hasaplamak funksiýalary.

Parametr :

1. Doly awtomatiki önümçilik, ultrases ses kebşirlemek, ýokary durnuklylyk

2. Hemme enjamy ýokary takyklyk bilen müşderiniň talaplaryna laýyklykda ýasap bolýar;taýýar önümleri awtomatiki ýygnamak, ýokary önüm;

3. Fotoelektrik kesgitlemesi, ýokary ygtybarlylyk, pes şowsuzlyk derejesi;fotoelektrik materiallary döwmek;

4. Enjam kiçijik we kiçi meýdany eýeleýär.Bütin enjam poslamaýan owadan we berk alýumin garyndy gurluşyny kabul edýär.

5. PLC programma gözegçiligi, ýokary çykyş we güýçli ygtybarlylyk;

6. Galyby çalyşmak, dürli dokumalar bilen maskalary öndürip biler

Maska korpusy we gulak simini kebşirleýji maşyn uly çeýeligi bilen awtomatiki ýa-da özbaşdak öndürilip bilner.Bu enjam, 4 gat ýa-da ondanam az gurlan burun gysgyjyny, dem almaýan klapany we içki gulak guşak görnüşli balyk maskasyny doly awtomatiki öndürmek üçin amatlydyr (mysal üçin, doly awtomatiki önümçilige hem laýyk bolup biler) goşmaça dolanyşyk mehanizmi bilen daşky gulak guşak görnüşli balyk maskasy)

Balyk maskasyny boş öndürmek üçin ulanylýan bu balyk şekilli maska ​​urýan maşyn, ultrases prinsipini ulanýar, PP dokalmadyk, işjeň uglerod we süzgüç materialyny 3 ~ 6 gatlakda kebşirleýär, burun simine salýar, urýar, soň bolsa ony kesýär. balyk şekilli, müşderiniň islegi bilen her dürli şekil öndürip biler. Bu enjam, ýeke-täk awtomatiki balyk şekilli maska ​​enjamy, gubka zolagy, dem alyş klapany bilen 3D balyk maska ​​enjamy we ş.m.

Maglumatlary görkez:

“Duckbill” maska ​​ýasaýan maşyn

4 Layer we 3D Duckbill Respirator Gorag Maskasy Awtomatiki enjam, ultrases kebşirlemek, çig mallary we burun simlerini iýmitlendirmek, eplemek, gulak aýlawyny kebşirlemek arkaly Ördek Bill maskalaryny öndürmek üçin ýörite döredildi. Maşyn ýokary derejede awtomatlaşdyryş derejesine eýe.Iýmitlendirmekden taýýar önümlere çenli bu bir setirli awtomatiki iş, çig malyň awtomatiki geçirilmegi, burun çyzygynyň garaşsyz ulgamy we burun çyzygy önümleri awtomatiki usulda örtüp biler.Enjam durnukly öndürijilige, ýokary hasyllylyga, pes kemçilik derejesine we aňsat işleýşine eýe.

Makinghli ýasama programmalary gaty ýokary tizlik bilen awtomatlaşdyrylýar.Süzgüç maskalary FFP1 ~ FFP3 we N95 ~ N99 standartlaryna laýyk bolup biler.Senagat maskasyny ýasamakda ştapel ulanmaga tejribeli.

Flat inner ear edging mask machine one for one YST-NNBB-1T1

Burun çyzygy

Flat inner ear edging mask machine one for one YST-NNBB-1T1

130 söz saýlandy

Surfaceerüsti, süzgüçli we içki gatlaklarda awtomatiki usulda 3-6 rulon matasy bolar we iýmitlener. Simmetrik konturyň üznüksiz basyşy üznüksiz rulolar bilen kesilýär we önümçiligiň netijeliligini ýokarlandyrmak üçin gulak zolaklaryny kebşirlemek üçin indiki ädimine iberilýär.

Gulak zolagy awtomatiki usulda kebşirlenýär we ultrases arkaly awtomatiki usulda kesilýär.Galstuk ýa-da halka gulak aýlawlary we burun zolaklaryny goşmak ukyby bar.

Şeýle hem, gaplaýyş enjamlary we ýüz maskalary üçin gysylan örtükler, akym örtükleri, karton enjamlary, syýa jet enjamlary, dokalan we eredilen materiallar ýaly ähli dogry materiallar bilen üpjün edip bilýäris.

Spesifikasiýa

Awtomatiki iýmitlendiriş ulgamy

Alýumin erginleriniň çarçuwalary, gaty we çeper

PLC gözegçilikde saklaň, taýýar önümleriň takyklygyny üpjün ediň

Allhli gysgyçlar poslamaýan polatdan ýasalýar, ýagdaýy sazlap bolýar

Düzülip bilýän dartyş enjamy, taýýar önümleriň daşky görnüşini we tekizligini üpjün edýär;

Garaşsyz burun gysgyjy iýmitlendiriji enjam, sazlamak we goldamak aňsat;salnandan soň, labyr nokady awtomatiki ýagdaýda ýerleşer, burun gysgyjynyň ýagdaýyny we durnuklylygyny üpjün eder.

Kompaniýamyz, dürli maska ​​öndürýän maşyn, Flat Face Mask Making Machine, Folding Mask Making Machine, N95 Cup Mask Making Machine, ODM Mask Making Machine, Balykçylyk Maska ýasaýjy maşyn we ş.m. ýaly dürli maska ​​maşynlaryny öndürmekde ýöriteleşýär. , biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

Real Shot

Flat inner ear edging mask machine one for one YST-NNBB-1T1
Flat inner ear edging mask machine one for one YST-NNBB-1T1

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň