Balyk şekilli kebşirleýiş dem alýan klapan gubka zolak maska ​​enjamy

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Flat mask machine

Müşderileriň talaplaryna laýyklykda, dem alyş klapan ýasaýjy maşyn bilen balyk maskasy, awtomatiki iýmitlendirmek, gurlan burun köprüsi, ultrases gyrasy zynjyry, bir gezeklik kesmek, L spreý çap etmek, dem alyş klapany kebşirleýiş gurnama, gubka zolagy, ultrases gyrasy daňmak, ikinji derejeli kesmek, kellä geýmek 1 kebşirlemek, kellä geýmek 2 kebşirlemek, KCD kesgitleýji kellä geýilýän lehim bogunlary, gaplaýyş maşynlary, taýýar önümleriň boşalmagy we beýleki amallar bir wagtyň özünde emele gelýär we täze doly awtomatiki balyk maskasyny üstünlikli işläp düzýär we taslaýar. ýokary derejeli awtomatlaşdyrmagyň, ýönekeý işlemegiň we ulanyjylara has amatly aýratynlyklaryň.

Parametr :

Maşynyň ululygy: 6000L * 1205W * 1970H mm Maşynyň agramy: 1350 kg
Kuwwaty: 13 KWt Dolandyryş usuly: PLC
Hasyl bermek: 20-25 min Ectionüze çykarmak usuly: Fotoelektrik kesgitlemesi

Dem klapan maskasy öndürýän maşyn görnüşli balyk görnüşli maska:

1. Material material bölegi: awtomatiki iýmitlendirmek, material dartgynlygyny üpjün etmek üçin kontrolleýer bilen tormoz.

2. Burun köprüsiniň bölegi: burun köprüsiniň awtomatiki iberilmegine we diş galypynyň ultrases sesli kebşirlemegine gözegçilik etmek üçin tizligi sazlaýjy motor kabul edýär.

3. Gyrasy kebşirlemek: birnäçe gat matalary ultrases bilen kebşirlemek.

4. LOGO-ny çap etmek: LOGO-ny özleşdirip bolýar.

5. Dem alýan klapan ýygnagy: Dem alýan klapanyň görnüşine görä, ultrases görnüşinde kebşirläp bolýar;dem alyş klapany hem ýygnalyp bilner.

6. Gubka zolagyny ýapmak: müşderiniň nusgalaryna görä düzülip bilner.

7. Şekil bilen kebşirleme bölegi: Dişlenen diş galyplary, nagyş kebşirlemesini tamamlamak üçin ultrases sesleri bilen hyzmatdaşlyk edýär.

8. Şekil kesmek pyçagynyň bölegi: ýöriteleşdirilen kesiş pyçagy, rulonyň kesilmegi

9. Gulak zolaklaryny kebşirlemek: doly servo gözegçiligini, ýokary netijeliligi, minutda 60PCS çenli (t 10%), az hyzmat ediş bahasyny we ultrases ses bilen gulak zolagyny kebşirlemegi tamamlaýar.

10. KCD suraty kesgitlemek: Gowy we erbet kebşirleýiş önümlerini tapawutlandyrmak we erbet önümleri gönüden-göni ret etmek üçin surata düşmek üçin ýokary kesgitli kamerany ulanyň.

11. Gaplamak maşyn gaplamasy: müşderiniň nusgalaryna görä ýöriteleşdirilen gaplama (meselem, LOGO, mazmun, gaplama sumkasynyň üstündäki şriftler we ş.m.)

12. Taýýar önümleriň çykyşy: taýýar maskalaryň çykyşy we ýygyndysy.

Düşündiriş :

Awtomatiki balyk şekilli kebşirleme dem alyş klapan gubka zolak maskasy önümçilik liniýasynda ultrases kebşirleýiş tehnologiýasy we PLC programmasy ulanylýar, şol sanda dem alyş klapanyny ýerleşdirmek üçin lýuboý, awtomatiki burun çyzygy, awtomatiki gulak kemeri, awtomatiki dem alyş klapan urmagy, awtomatiki dem almagyň ädimleri klapan kebşirlemek we taýýar önümleriň awtomatiki çykarylyşy.Bu köp amal ädimlerini diňe bir adam tamamlap biler.

Parametr :

1. Awtomatiki işlemek ýönekeý we täsirli.

2. Programma kompýuter dolandyryşy, fotoelektrik kesgitleýji enjam, ýokary ygtybarlylyk, durnukly öndürijilik.

3. Ultrases kebşirlemek wagt we güýji tygşytlaýar we ekologiýa taýdan arassa.

4. ultalňyşlygyň öz-özüni anyklamak funksiýasy, näsazlygyň ekrany bir seredişde aýdyňdyr.

5. Bütin maşynyň köpüsi alýumin garyndy gurluşyny, ýokary güýji, owadan görnüşi, poslamak aňsat däl.

Dem alýan klapanly balyk maska ​​enjamy Işleýiş talaplary

1. El bilen, awtomatiki we ýeke hereketli amallaryň arasynda geçip bilýän iş tertibi amala aşyrylyp bilner we näsazlyk duýduryşyny adam maşyn interfeýsinde görkezmeli:

2. PLC bilen real wagt aragatnaşygy amala aşyrmak we sensor ekrany arkaly adam-maşyn gepleşiklerini amala aşyrmak üçin senagat kompýuterini ulanyň.Dürli sazlamalar we amallar ýönekeý we amatly bolmaly;

3. Enjam elektromehaniki enjamlar üçin milli howpsuzlyk standartlarynyň talaplaryna laýyk gelýär;

Maglumatlary görkez:

Flat mask machine

Maska gyrasynyň emele gelmegi

Flat mask machine

Maska kesmek

Real Shot

Flat mask machine
Flat mask machine
Flat mask machine
Flat mask machine

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň