Bir maska ​​maşyn üçin tekiz gaýyş

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

tekiz maskalary daňmak, galstuk maskasy diýlip hem atlandyrylýar, gulagyň aýlawy kellä daňylýar, uzak wagtlap geýseňiz gulak üçin peýdaly, şonuň üçin esasan lukmançylyk ýa-da hirurgiki usulda ulanylýar. Bu görnüşli maska ​​ýasaýjy maşyn (beýleki atlar : ultrases maska ​​enjamy, lukmançylyk maska ​​enjamy, dokalan däl maska ​​maşyn, bir gezek ulanylýan maska ​​maşyn, maska ​​ýasaýjy enjam) ultrases kebşirleýiş usulyny, konweýer enjamyny enjamlaşdyrýar, ýarym önümi konweýer enjamyna goýýar, çekilen turbanyň üsti bilen örtülen gyrasy, ultrases dizaýnyny ulanyň rolikli kebşirlemek we zolagy kesmek we taýýar önümi çykarmak. Maska çig mallary (Meltblown, Daşarky we içki gatlak Spunbonds we burun simleri) awtomatiki maska ​​ýasaýjy maşyn tarapyndan emele gelýär we soňra awtomatiki usulda iberilýär. gulak aýlaw kebşirleýiş maşyny, gulak halkasy içerde emele gelýär. Diňe ýarym önümi konweýer enjamyna goýmak üçin diňe bir işçi gerek, beýleki hereketleriň hemmesini galstuk görnüşli maska ​​ýasamak bilen tamamlanýar.

KN95 Folding Mask Machine

Awtomatiki hasaplamak önümçiligiň netijeliligini we tertibini netijeli dolandyryp biler.

Maşyn çarçuwasy garyndy alýuminiý, owadan görnüşi we pos däl.

Öwrüji dolandyryşy, islege görä önümçiligiň tizligini sazlap bolýar.

Turbany iýmitlendirmegiň ýerleşişi has takyk, çig malyň iň giňligine gözegçilik edip, çykdajylary tygşytlap biler.

Uzynlyga gözegçilik önümiň uzynlygyna birmeňzeş ululykda, gyşarma + - 1mm gözegçilikde saklanýar, önümiň uzynlygyny netijeli dolandyryp bilýär.

Işçiniň ýokary derejeli awtomatlaşdyryş derejesi, diňe çig maly dakyp, taýýar önümi çykarmaly.

Awtomatiki rolikli ultrases kebşirleýji rolik, ýokary hilli polat DC53-den ýasalýar, ulanyş möhletini we has berkligini ýokarlandyrýar.

Parametr :

Maşynyň ululygy: 7350 * 1975 * 3183mm Maşynyň agramy: 570 kg
Kuwwaty: 3.8 KW Dolandyryş usuly: PLC
Hasyl bermek: 50-60 / min Ectionüze çykarmak usuly: Fotoelektrik kesgitlemesi

Düşündiriş :

Bu awtomatiki bir-birine baglaýan maska ​​enjamy, kompaniýamyzyň gaýyşly tekiz maskalary özbaşdak öndürýän maşyn.Bedeniň tekiz düşüriş maşynyndan we awtomatiki gulak guşak kebşirleýiş enjamyndan ybarat.

Maska korpusynyň önümçiliginden başlap, burun çyzygyny kebşirlemekden, gulak gaýyşlaryny kebşirlemekden taýýar önümiň emele gelmegine çenli el bilen işlemezden doly awtomatlaşdyrylan prosesdir.Tekiz maska ​​öndürmek üçin amatly.

Aýratynlyklary :

1. -eke-täk gaýyş maska ​​enjamy el bilen işlemezden, ýokary derejede awtomatlaşdyrylmazdan we zähmet çykdajylaryny tygşytlamazdan, iýmitlenmekden, burun çyzygyndan, gyradan möhürlemekden we gulak bilen kebşirlemekden doly awtomatlaşdyrylýar.

2. Çarçuwanyň gurluşy çydamly, arassalamak aňsat, berk we owadan alýumin garyndysyndan ýasalýar.

3. Kompýuter PLC programmirleme dolandyryşy, sero disk, gowy işlemegiň durnuklylygy we pes şowsuzlyk derejesi.

4. Süýüm-optiki duýgur materiallar ýetmezçiligi sebäpli galyndy önümçiligiň öňüni almak we galyndylary azaltmak üçin çig mallary kesgitleýär.

Maglumatlary görkez:

KN95 Folding Mask Machine

Burun çyzygy

KN95 Folding Mask Machine

Maska bukulmagy

KN95 Folding Mask Machine

Band kebşirlemek

KN95 Folding Mask Machine

Taýýar önümi eltip bermek

Real Shot

KN95 Folding Mask Machine
KN95 Folding Mask Machine
KN95 Folding Mask Machine
KN95 Folding Mask Machine

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň