KN95 awtomatiki bukulýan maska ​​enjamy

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Fish-shaped mask machine

Önümlerimiz adamlar tarapyndan giňden kesgitlenýär we ygtybarly we KN95 Mask Making Machine-yň yzygiderli üýtgeýän maliýe we jemgyýetçilik talaplaryny kanagatlandyryp biler, kn95 doly awtomatiki bukulýan maska ​​integrirlenen maşyn, çig malyň 3-6 gatlagyndan awtomatiki önümçiligi tamamlamak we amaly tamamlamak üçin programma gözegçiligini ulanýar. awtomatiki usulda, burnuň awtomatiki kesilmegi, eplenmegi we gulak bilen kebşirlemek ýaly önümçilik prosesi;Enjam eplenýän maskanyň ýokary hilli önümçiligi bilen hyzmatdaşlyk etmek üçin servo iýmitlendiriş, ýerleşdiriş ulgamyny we her önümçilik stansiýasyny ulanýar

Galyndy önüme görä sazlanyp bilner.Tehnologiýa nukdaýnazaryndan kompaniýa R&D maýa goýumlaryny artdyrmagy, önümiň gurluşyny optimizirlemegi we önüm tehnologiýasynyň mazmunyny ýokarlandyrmak we tehnologiýa esaslanýan kärhana bolmaga çalyşmak üçin önüm öndürijiligini ýokarlandyrmagy dowam etdirer.Özara bähbitlere bagly daşary ýurtly alyjylar bilen has gowy hyzmatdaşlygy gazanmak üçin öňünden gözleýäris.Şonuň üçin kompaniýamyzyň ähli hereketleri pragmatiki merkeze esaslanýar we hiç haçan öwünmeýär.

Parametr :

Maşynyň ululygy: Maşyn stoly mata (mm): L2800 X W1200 X H1700 Maşynyň agramy:

1050KG

Enjamyň yzky bölümi (mm): L5000 X W1200 X H1700
Kuwwaty:

4.5kW

Dolandyryş usuly: PLC
Hasyl bermek:

60-80 / min

Ectionüze çykarmak usuly: Fotoelektrik kesgitlemesi

Düşündiriş :

Bu enjam eplenýän maskalary awtomatiki öndürmek üçin ýörite enjamdyr.Çig maldan başarnykly doly önüme çenli doly awtomatizasiýany amala aşyryp biler we kompýuter programmalaryna gözegçilik etmek we sazlamak amatly.Önümçilik önümleri adamyň öýkenine girýän howada belli bir süzgüçli täsire eýe bolup, tozan ýaly hapalanan gurşawda ýa-da dem alyş ýokanç keselleri agdyklyk edende gaty gowy gorag täsirine eýe.

Aýratynlyklary

1. Awtomatiki işlemek ýönekeý we täsirli.

2. Programma kompýuter dolandyryşy, fotoelektrik kesgitleýji enjam, ýokary ygtybarlylyk, durnukly öndürijilik.

3. Ultrases kebşirlemek wagt we güýji tygşytlaýar we ekologiýa taýdan arassa.

4. ultalňyşlygyň öz-özüni anyklamak funksiýasy, näsazlygyň ekrany bir seredişde aýdyňdyr.

5. Bütin maşynyň köpüsi alýumin garyndy gurluşyny, ýokary güýji, owadan görnüşi, poslamak aňsat däl.

Awtomatiki buklama N95 & KN95 ýüz maska ​​ýasaýjy maşyn

1. N95 we KN95 bukulýan maskalar üçin doly awtomatiki önümçilik.Awto-deňleşdirilen, burun gysgyjyny iýmitlendirmek we kesmek (islege görä), nagyş nagyşlary, syýa bilen iýmitlenýän 3-6 gatlak matalar-reaktiw çap etmek (islege görä), gulak aýlawyny kebşirlemek, eplemek, maskanyň gyrasyny möhürlemek, iň soňky maskany kesmek we ýygnamak we döwmek, tutuş proses awtomatiki usulda işleýär.

2. Self duýgur ekran operasiýa paneli, durnukly işlemek we işlemek aňsat bolan kompýuter dolandyryş ulgamyny ösdürdi.

3. Goşmaça awtomatiki syýa-önümçilik liniýasynda reaktiw çap enjamy, düşnükli çap etmek bilen durnukly we ygtybarly.

4. Içerki rolik, müşderiniň talaplaryna görä saýlanyp bilner.

6,Iň oňat öndürijilik üçin estetiki we ergonomiki taýdan enjam gurmak

7,Möhüm operatiw parametrleri aňsatlyk bilen düzmek üçin täsirli dolandyryş paneli

8,Operator üçin amatly maşyn, şonuň üçin işlemek we goldamak aňsat

9,Pes hyzmat we iş bahasy

10,Uzak ömri we kynçylyksyz işlemegi üpjün etmek üçin berk dizaýn

Maglumatlary görkez:

Flat mask machine

Gulak bilen kebşirlemek

Flat mask machine

Maska bukulmagy

Flat mask machine

Maska kebşirlemek

Flat mask machine

Maska gowşurmak

Real Shot

Flat mask machine
Flat mask machine
Flat mask machine
Flat mask machine

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň