KN95 awtomatiki kelleli maska ​​enjamy

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Fish-shaped mask machine

Parametr :

Maşynyň ululygy: Maşyn stoly mata (mm): 3000L x 800W x 1800H Maşynyň agramy: 1700 kg
Enjamyň yzky bölümi (mm): 4700L x 1200W x 1600H
Kuwwaty: 14kw Dolandyryş usuly: PLC
Hasyl bermek: 40-60 bölek / min Ectionüze çykarmak usuly: Fotoelektrik kesgitlemesi

Düşündiriş :

Bu enjam, başda oturdylan maska ​​önümçilik enjamy.Maska korpusynyň önümçiliginden başlap, kelläňi kebşirlemäge, burun çyzygyny kebşirlemäge, taýýar önüme çenli awtomatiki, PLC kompýuter dolandyryşy we gaty durnukly.

Aýratynlyklary

1. Awtomatiki işlemek ýönekeý we täsirli.

2. Programma kompýuter dolandyryşy, fotoelektrik kesgitleýji enjam, ýokary ygtybarlylyk, durnukly öndürijilik.

3. Ultrases kebşirlemek wagt we güýji tygşytlaýar we ekologiýa taýdan arassa.

4. Man-maşyn interfeýsiniň bu görnüşi, parametrleri sazlamak amatly we çalt.

5. ultalňyşlygyň öz-özüni anyklamak funksiýasy, näsazlygyň ekrany bir seredişde aýdyňdyr.

6. Geçiriş ulgamy ýönekeý, iş has ygtybarly we hyzmat etmek has amatly.

7. controlhli gözegçilik funksiýany sazlamak we tehniki taýdan kämilleşdirmek üçin amatly programma üpjünçiligi arkaly amala aşyrylýar.

8. Bütin maşynyň köpüsi alýumin garyndy gurluşyny, ýokary güýji, owadan görnüşi we poslamagy aňsat däl.

Maglumatlary görkez:

Fish-shaped mask machine

Burun çyzygy

Fish-shaped mask machine

Mata kebşirlemek

Fish-shaped mask machine

Gulak kesmek

Fish-shaped mask machine

Taýýar önümi eltip bermek

KN95 awtomatiki kelleli maska ​​enjamy, bukulýan KN95 maskasyny öndürmek üçin ýörite enjam.Önüm, adamyň öýkenine girýän howada belli bir süzgüçli täsir edýär. Dem alyş ýollarynyň epidemiýasy we tozan ýaly hapalanan şertlerde işlenende gaty gowy täsir edýär.

Köp gatly PP egriji, dokalan mata, işjeňleşdirilen uglerod, süzgüçli pagta ulanyp bilersiňiz.

Machinehli enjam çig mal iýmitinden kebşirleme, burun çyzygy, dem alyş klapany, gubka zolagyny ýygnamak, kesmek we möhürlemek üçin ulanylýar, soň bolsa taýýar önüm ulanylýan çig mal we saýlanan konfigurasiýa baglylykda awtomatlaşdyrylan amallaryň hatarydyr. (simwol kebşirlemek), Çap etmek, gubka zolaklaryny ýygnamak hemmesi islege bagly) dürli standartlara laýyk bolup biler.

Bu kellä geýilýän stil / kellä dakylýan KN95 maska ​​awtomatiki kebşirleýiş enjamy Europeewropanyň müşderisi üçin iň meşhur modeldir. N95 maskasyny çalt awtomatiki kebşirlemek we ultrases ses kebşirleýiş enjamyny ulanmak üçin ulanylýar. ultrases kebşirlemek bilen ýüz maskasynyň iki gapdaly boş. Diňe ýüz maskasyny hereketli kemerde boş goýmak üçin diňe bir operator gerek we taýýar ýüz maskasy awtomatiki usulda öndüriler. N95-e birigip bilýär maska ​​ýasaýjy maşyn, doly awtomatiki KN95 önümçilik liniýasy bolar.

1, speedokary tizlik we gowy güýç

2. Arzan bahasy, arassa we hapalanmagy - mugt.

3, Kebşirleýiş prosesi durnukly, kebşirleme parametrleri täsir etmek üçin sazlanyp bilner.

4, Programma üpjünçiligi ulgamynyň üsti bilen yzarlaň we gözegçilik ediň

5, Näsazlyklary çözmek we goldamak, önümçiligiň netijeliligini ep-esli ýokarlandyrmak

6, Birnäçe burun köprüsi çyzyklary paýlaşylýar we çalyşmak aňsat.

7, Ultrases kebşirlemek wagt we güýji tygşytlaýar we ekologiýa taýdan arassa.

8, Nädogry öz-özüni anyklamak funksiýasy, bir seredeniňde näsazlyk görkezmek

9, Geçiriş ulgamynyň ýönekeý, has ygtybarly we goldamak üçin has amatly.

10, controlhli dolandyryşlar funksiýany sazlamak we tehnologiýany täzelemek üçin amatly programma üpjünçiligi arkaly amala aşyrylýar.

Real Shot

Fish-shaped mask machine
Fish-shaped mask machine
Fish-shaped mask machine
Fish-shaped mask machine

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň