Doly awtomatiki maska ​​ýasaýjy maşynda umumy ýalňyşlyklar.

Önümçilik wagtynda maska ​​maşyn enjamlarynda näsazlyk bar bolsa näme etmeli? Maskanyň ululygy durnuk däl, gulak gulaklary uzyn we gysga, şol bir maska ​​maskasynda dem alyş garşylygy ep-esli üýtgeýär, şol bir maskanyň süzgüç netijeliligi üýtgetmek. Aşakda maska ​​enjamlaryny işe girizmek ýa-da ulanmak wagtynda bolup biläýjek şowsuzlyklary sanap geçýäris, sebäplerini seljerýäris we hemmelere kömek ederis diýip umyt edýäris.

1, elektrik güýjüni we howa nasosyny barlaň

Awtomatiki maska ​​öndürýän enjamlaryň enjamlarynyň näsazlygynyň 50% -i elektrik we howa çeşmesiniň näsazlygy sebäpli ýüze çykýar. Mysal üçin, elektrik üpjünçiligi meselesi sebäpli ätiýaçlandyryşyň ýitmegi, wilkanyň aragatnaşygynyň pesligi we elektrik üpjünçiliginiň pes bolmagy ýaly problemalara sebäp bolar.Howa nasosynyň adatdan daşary açylmagy pnewmatiki bölekleriň we başgalaryň adaty bolmadyk açylmagyna sebäp boljakdygy sebäpli, awtomatiki maska ​​öndürýän enjamlar näsaz bolan ýagdaýynda bu şertleri barlamagy maslahat bermegimiz maslahat berilýär.

2, datçikleriň ýagdaýy

Önümçilik döwründe enjamyň titremesi sebäpli datçikler gowşap we sowulyp biler. Wibrasiýa ýygylygynyň köpelmegi bilen datçigiň ýagdaýy gowşaklygy sebäpli öçüp biler. Gyşarma, erbet induksiýa we duýgurlyk ýüze çykanda duýduryş duýduryşy hem bolup biler. signal. Şonuň üçin hemmelere adaty ulanyşa täsir etmezlik üçin datçigiň ýagdaýyna yzygiderli gözegçilik we düzediş geçirmegi maslahat berýäris;

3, röle komponentlerini yzygiderli barlamak

Röleň önümçiligiň dowamynda datçikler bilen meňzeşligi bar, uzak wagtlap ulanylanda we yzygiderli abatlanylmasa we yzygiderli abatlanylmasa, elektrik toguň kadaly bolmagyna sebäp bolar; önümçilik wagtynda gazyň basyş sazlaýjy çeşmesi gowşar we süýşer. yrgyldy, bu ýagdaý enjamyň kadaly işlemegine sebäp bolar.

4, ulag ulgamy

Dwigateliň, dişli rolikiň, haýal hereketlendirijiniň, zynjyryň kemeriniň, tigirleriniň we ş.m. bölekleriniň tozany bar bolsa, ýylylyk radiasiýasynyň işlemegine sebäp bolup biler, zynjyr guşagy gaty berk ýa-da gaty gowşak we üstünde haýsydyr bir zat bar, ýag çalyň hereketlendirijiniň haýallamagy ýeterlik ýa-da ýok, her 1000 ~ 1500 sagatda üýtgemeli.

Başga soraglar bar bolsa, bize ýüz tutup bilersiňiz.


Iş wagty: 18-2021-nji noýabr