YST-DBTDP-004 Tekiz uly göwrümli surata düşüriji maşyn

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Flat mask machine

Parametr :

Maşynyň ululygy: 3650 * 730 * 1830mm Maşynyň agramy: 550kg 550 kg
Tekiz çig mal : Alýumin garyndysy
Naprýa .eniýe : 220V ýa-da müşderiniň islegine görä
Kuwwaty: 2.7 KW Dolandyryş usuly: Quygylyga gözegçilik
Hasyl bermek: 100-150pcs / min

Düşündiriş :

Lukmançylyk maska ​​enjamy, doly ady bir gezek ulanylýan lukmançylyk maskalaryny köpçülikleýin öndürmek üçin ulanylýan doly awtomatiki ýokary tizlikli tekiz gulak çeňňek maskasy önümçilik liniýasydyr. awtomatiki maska ​​ýasaýjy maşyn ýa-da doly awtomatiki maska ​​ýasaýjy maşyn. 110 pc / min tizlik bilen işleýän wagtyňyz maska ​​maşynynyň durnuklylygyny üpjün etmek üçin doly sero motorly hereketlendiriji we dolandyryş ulgamy.

Maska maşyn birligine toplumlaýyn gözegçilik etmek üçin, maska ​​maşynynyň emele getiriji bölüminde ýa-da maska ​​maşynynyň gulak kebşirleýiş bölüminde maska ​​maşynynyň ähli önümçilik liniýasyny duruzyp ýa-da başlap bilersiňiz.

Dokalan däl gatlak: dokalan mata, burun köprüsi, gulak.

Dokalan däl maskalar, dokalan däl matalar, burun köprüsi, gulak çeňňekleri we süzgüçli pagta (süzgüç kagyzy).

Dokalan däl maska: dokalan däl mata, burun köprüsi, gulak çeňňegi, süzgüçli pagta (süzgüç kagyzy) we işjeňleşdirilen uglerod

Maska önümçiliginiň tizligine täsir etmezden, gulak çeňňekleri içerde awtomatiki bukulýar.

Bir gezek ulanylýan lukmançylyk maskalaryny ýa-da hirurgiki maskalary köpçülikleýin öndürmek üçin ulanylýan lukmançylyk maska ​​enjamy (doly ady doly awtomatiki ýokary tizlikli gulak çeňňek maskasy önümçilik liniýasy). Bu hirurgiki maska ​​önümçilik liniýasynda öndürilen maska ​​görnüşi üç gatly tekiz gulakly maska.

Aýratynlyklary :

1. Doly awtomatiki önümçilik, ultrases ses kebşirlemek, ýokary durnuklylyk

2. Köp funksiýaly birmeňzeş maşyn, müşderiniň talaplaryna laýyklykda, ýokary takyklyk we ýokary öndürijilik bilen öndürilip bilner;

3. reliokary ygtybarlylyk we pes şowsuzlyk derejesi;

4. Enjam kiçijik we kiçi meýdany eýeleýär.Bütin enjam poslamaýan owadan we berk alýumin garyndy gurluşyny kabul edýär.

5. Zehinli induksiýa, adaty önümçilik şertlerine täsir etse (meselem: material ýok, adaty bolmadyk ultrases we ş.m.) awtomatiki usulda ýapylýar.

6. PLC programma gözegçiligi, ýokary çykyş we güýçli ygtybarlylyk;

7. Galyby çalyşmak, dürli dokumalar bilen maskalary öndürip biler;


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň