Kompaniýanyň medeniýeti

Kompaniýanyň medeniýeti

Korporatiw wezipe:awtomatlaşdyryş pudagynyň kämilleşdirilmegini öňe sürmek we rewolýusiýa ýoly bilen zähmet çykdajylaryny azaltmak

Işewürlik pelsepesi:bitewilik we yhlas, hiliň kepili, netijeli täzelik, çyn ýürekden hyzmat etmek.

Esasy gymmatlyklar:hyjuw, jogapkärçilik, yhlas we netijelilik.

Hyzmat ýörelgesi:tüýs ýürekden hyzmat etmek, müşderilere kömek etmek.

Hereket syýasaty:nyşana almak, meýilleşdirmek, yzarlamak we sazlamak.

Dizaýn düşünjesi:pikirlenmäge het etme, seresap bol.

Zehin düşünjesi:ukyplylygy we sahnanyň näderejede giňdigi.

Işgärleriň pelsepesi:wy consdanly we jogapkärli, abraý gazan.

Marketing düşünjesi:marka dolandyryşy, baha satuwy;möwsümden daşary bazar ýok, diňe möwsümden daşary pikirler.

Iş pelsepesi:günde näme bolýar, gün gutarýar;sözler edilmeli, amallar tutanýerli bolmaly.

Hil syýasaty:ylmy dolandyryş, üznüksiz gowulaşmak.

Ösüş strategiýasy:ajaýyp marka, önümçilik aýratynlyklary.