Balyk şekilli maska ​​enjamy

 • Fish-shaped welding breathing valve sponge strip mask machine

  Balyk şekilli kebşirleýiş dem alýan klapan gubka zolak maska ​​enjamy

  Müşderileriň talaplaryna laýyklykda, dem alyş klapan ýasaýjy maşyn bilen balyk maskasy, awtomatiki iýmitlenmek, gurlan burun köprüsi, ultrases gyrasy zynjyry, bir gezeklik kesmek, L spreý çap etmek, dem alyş klapany kebşirleýiş gurnama, gubka zolagy, ultrases gyrasy daňmak, ikinji derejeli kesmek, kellä geýmek 1 kebşirlemek, kellä geýmek 2 kebşirlemek, KCD kesgitleýji kellä geýilýän lehim bogunlary, gaplaýyş enjamy, taýýar önümleriň boş bolmagy we beýleki amallar bir wagtyň özünde emele gelýär we üstünlikli işleýär ...
 • Fish-shaped mask punching machine

  Balyk şekilli maska ​​urýan maşyn

  Balyk görnüşi, bir maska ​​maşynyny süýräp almak, Günorta Koreýaly müşderileriň isleglerine görä işlenip düzülen doly awtomatiki enjamdyr.Bu enjamyň işleýiş akymy: 3-5 gatlak material rulonlary, maşyn-ultramelewşe kebşirleme periferiýa -Roll dem alyş klapanynyň deşigi-eplenýän stansiýa kebşirleýiş rulony, bedeniň awtomatiki öwrümini kesýär we gulaga iberýär guşak maşyny kebşirlemek çep we sag gulak guşaklary öndürilen önüm.Ulanylýan çig mallara baglylykda....
 • Fish-shaped one-to-one mask machine

  Balyk şekilli ýeke-täk maska ​​enjamy

  Balyk şekilli awtomatiki maska ​​enjamy: Bu maşyn, KF94 balyk şekilli maskalary öndürmek üçin doly awtomatlaşdyrylan önümçilik enjamy.Maska korpusynyň önümçiliginden başlap, gulak gaýyşlaryny kebşirlemeklige, burun çyzygyny kebşirlemek üçin taýýar önüme çenli awtomatlaşdyrylýar we el bilen işlemegi talap etmeýär.Machinehli enjam owadan gurluşy we posly alýumin garyndysyndan ýasaldy, PLC mikrokompýuter dolandyryşy, ýokary durnuklylyk, burun çyzgysy, eplemek, sp emele getirmek ...
 • Fish-shaped high-speed earband machine

  Balyk şekilli ýokary tizlikli gulak gulagy

  Speokary tizlikli balyk görnüşi KF94 maska ​​ýasaýjy maşyn, esasan, material rulon iýmitlendiriji maşyndan, balyk şekilli maska ​​dilimleýiş maşynyndan, birleşdiriji maşynlaryň toplumyndan, iki gulak kebşirleýiş maşynyndan we iki sany çykaryjy önümçilik liniýasyndan ybarat bolup, awtomatiki usulda ýerine ýetirip biler. maska ​​korpusyny emele getirmek, burny awtomatiki gysmak, gulak zynjyryny kebşirlemek, awtomatiki hasaplamak we ş.m.
 • Fish-shaped head hanging one drag one mask machine

  Bir asylan balyk şekilli kellesi, bir maska ​​maşynyny süýräň

  Balyk şekilli kelläni asýan maska ​​maşyny Awtomat balyk maska ​​enjamy, esasan, bukulýan maskalaryň awtomatiki emele gelmegi üçin ulanylýar.Matanyň tutuş rulony açylmansoň, rulon bilen dolandyrylýar we mata kebşirleýiş konturyndan geçýär;tutuş rulon çekilýär we ýazylmaýar we kesilenden soň, awtomatiki ýarym bukulma ultrases kebşirlemek arkaly kesiji tarapyndan emele gelýär, kesilýär we emele gelýär;gönüden-göni (ýa-da öwürilenden soň) maska ​​ýygnamak setirinden tr ...