7 görnüşli ýüpek maska, deriňiz üçin peýdaly we ony howpsuz saklaň

Saýlamak redaktirleme garaşsyz.Redaktorymyz bu teklipleri we önümleri saýlady, sebäbi bu bahalardan lezzet alarsyňyz öýdýäris.Eger baglanyşyklarymyzdan haryt satyn alsaňyz, komissiýa gazanyp bileris.Neşir edilen wagta çenli bahalar we elýeterlilik takyk.
Maskalar kadalaşandan bir ýyl soň, alymlar we lukmançylyk hünärmenleri haýsy matanyň koronawirusdan iň gowy gorap biljekdigini öwrenýärler.Gözlegçileriň ýüpek öwrenýändigini bellemelidiris.2020-nji ýylyň sentýabr aýynda Sincinnati uniwersitetiniň gözlegçileri pagta we poliester süýümleri bilen deňeşdirilende ýüpegiň, kiçijik aerozol damjalarynyň laboratoriýa gurşawynda maskalaryň içine girmeginiň öňüni almakda, şol sanda Covid-19 göterýän dem alyş damjalarynda we ýokaşan mahaly boşadylýandygyny görkezdiler. adamlar wirus bilen asgyrýarlar, üsgürýärler ýa-da gürleşýärler.Kesellere gözegçilik we öňüni alyş merkezleriniň (CDC) habar bermegine görä, bu koronawirusyň adamdan adama ýaýramagynyň esasy usulydyr.
Sincinnati uniwersitetiniň biologiýa ylymlary kafedrasynyň dosenti doktor Patrik A. Gera özboluşly gidrofobikligi ýa-da beýleki materiallar bilen deňeşdirilende suwy yzyna gaýtaryp bilmek ukyby sebäpli ýüpegiň köp suw damjalarynyň girmeginiň öňüni alýandygyny düşündirdi. maska.ortasy.Gözlegiň awtorlary.Mundan başga-da, gözleg birnäçe gezek geýilmeli respiratorda (goşa maskanyň bir görnüşi) ýüpek maskanyň üstünde goýlanda, ýüpegiň N95 maskalary ýaly şahsy gorag enjamlaryny goramaga kömek edip biljekdigini ýüze çykardy.Şeýle-de bolsa, CDC goşa maskalar üçin N95 we KN95 maskalary ýaly respiratorlary ulanmazlygy maslahat berýär.Aýratynam bir gezekde diňe bir KN95 maskasy geýmek maslahat berilýär: "KN95 maskasynyň üstünde ýa-da aşagynda ikinji maskany ulanmaly dälsiňiz."
"Maska ýasamak meselesinde henizem Westabany Günbatar" -diýdi Guerra."Basicöne biz esasy ylymlary ulanmagyň we bilýänlerimizi kämilleşdirmek üçin ulanmagyň ýollaryny gözleýäris."
Küpek maskalaryny nädip satyn almalydygyny hünärmenler bilen maslahatlaşdyk we Slip we Wince ýaly markalardan bazardaky iň oňat ýüpek maskalaryny ýygnadyk.
Süýümiň ýüpek maskasy iki gapdalynda 100% tut ýüpekden, içki örtük bolsa 100% pagtadan ýasalýar.Maskada sazlanyp bilinýän elastik gulakhalkalar, silikon wilkalarynyň iki toplumy we 10 burun çyzygyny çalşyp bilýän burun çyzygy bar.Süýümiň ýüpek ýüzi saklaýyş haltalary bilen satylýar we gapagy gül altyn we gülgüne ýaly gaty reňklerden gül gaplaňy we gorizont ýaly sekiz dürli stilde bolýar.Slip, ýassyk ýassygynyň görkezmelerine görä maskany arassalamagy, el ýuwmagy ýa-da maşyn ýuwmagy maslahat berýär, Slip maskany howany guratmagy maslahat berýär.Slip, önümlerini arassalamak üçin ulanylýan ýüpek losyonyny hem satýar.
Winsiň maskasy üç gatly mata dizaýnyny ulanýar: 100% ýüpek daşky gatlak, poliester asma süzgüç we pagta içki gatlak.Maska pagta halta bilen hem gelýär.Maska arassalananda, Wins ýumşak ýuwujy serişdäni ýa-da sabyny öz içine alýan ýyly suwa batyrmagy, soňra bolsa guratmagy maslahat berýär.Satylan her bir maska ​​üçin Wins Amerikanyň raýat azatlyklary bileleşigine 15 dollar sowgat eder.Maskalar bäş reňkde bolýar: gülgüne, kümüş çal, pil süňkü, gara we kenar ýakasy gök.
Blisiniň ýüpek maskasy 100% arassa tut ýüpek bilen elde ýasalýar.Dört reňkde bar: kümüş, gülgüne, gara we galstuk.Maskanyň sazlap boljak gulak çeňňekleri bar we maşyn ýuwulýar.
Bu ýüpek maska ​​100% tut ýüpekden ýasalyp, içki süzgüç haltasy we sazlap boljak gulak çeňňekleri bilen gelýär.Bu maska ​​gök, goýy gyrmyzy, ak, taupe we nohut ýaşyl ýaly 12 reňkde bolýar.
Gijäniň ýüpek ýüzi maskasy üç gatly mata bilen bezelip, süzgüçli sumka bilen gelýär.Maska ýedi gezek ulanylýan süzgüç bilen hem üpjün edilendir.Düzülip bilýän burun çyzygy we sazlap boljak gulak çeňňekleri bar.Bu maska ​​näzik gurşawda sowuk suwda maşyn ýuwup bolýar we dört reňkde bolýar: gülgüne, şampan, zümrüd we bürünç.
D'aire ýüpek maskasy kamuflaage, ýary gije ýyldyzy we rouge, gara we kakao ýaly gaty reňkler bilen bezelendir.Düzülip bilinýän burun köprüsi, sazlap boljak gulak çeňňekleri we süzgüç haltalary bilen enjamlaşdyrylandyr.Üç ululykda bar: kiçi, orta we uly.Maska maşyny näzik gurşawda sowuk suwda ýuwup bolýar.D'aire, ýüpek maskalaryna laýyk gelmek üçin adaty görnüşli bir gezek ulanylýan süzgüçleri hem satýar.Bir gapda 10 ýa-da 20 süzgüç bar.
Kleýr we Klaranyň ýüpek maskasy iki gat matadan durýar.Şeýle hem, sazlanyp bilinýän elastik gulak çeňňekleri bar.Marka süzgüçli haltalar bilen we süýt öndürýär.Küpek ýüzüniň bäş reňki bar: açyk gök, gülgüne, ak, deňiz gök we gyrmyzy.Kleýr we Klara bir gezek ulanylýan bäş süzgüçden ybarat paket satýar.
Gueranyň laboratoriýasy “ýüpek maskalaryň spreý synaglarynda we bir gezek ulanylýan hirurgiki maskalarda damjalary yzyna gaýtaryp biljekdigini” anyklady.Silöne ýüpek maskalaryň hirurgiki maskalardan başga bir artykmaçlygy bar: olary ýuwup we gaýtadan ulanyp bolýar.Mundan başga-da, Guerra ýüpegiň elektrostatiki häsiýetine eýedigini, munuň pololyitel zarýad alýandygyny aýtdy.Maskanyň ýüpek gatlagy bar bolsa, ownuk bölejikler oňa ýapyşar diýip Guerra, bu bölejikleriň matadan geçmejekdigini aýtdy.Ondan tapylan misiň göz öňünde tutulyp, ýüpekde wirusa garşy we antibakterial aýratynlyklary hem bar.
Ahyrynda hemmämiziň bilşimiz ýaly ýüpek deriňiz üçin peýdalydyr.Schweiger Dermatology Group-yň tagtasy bilen tassyklanan dermatology Mişel Farber, beýleki matalar ýaly aşa sürtülme döretmeýänligi sebäpli, gahar-gazap döretmeýänligi sebäpli, düwürtikli we duýgur deri üçin ýüpek ýassyk ýassyklaryny maslahat berýär.Gollanmalar indi maskalara ulanylyp bilner.Farber, beýleki matalar bilen deňeşdirilende ýüpegiň köp ýagy we hapany siňdirmeýändigini, deriden beýle çyglylygy hem almaýandygyny aýtdy.
Gözleglerine esaslanyp, Guerra bir gezek ulanylýan maskalara ýüpek maskalarynyň bir gatlagyny örtmek arkaly goşa maskalary maslahat berýär.Cüpek maska ​​CDC-e görä gidrofobiki päsgelçilik hökmünde çykyş edýär, sebäbi çygly maska ​​az täsir edýär we bu kombinasiýa size birnäçe gatlak gorag üpjün edýär.
Farber goşa maskalaryň ýüpek maskalaryň deriniň peýdasyny bermejekdigine ünsi çekdi.Sheöne ýagdaýa baglylykda, süzgüçli berk dokalan, oňat ýerleşdirilen, köp gatly ýüpek maskalary geýmek goşa maskalara kabul ederlikli alternatiwadyr.Arassa ýüpek maskalary barada aýdylanda bolsa, Farber we Guerra, adatça el ýa-da maşyn bilen ýuwup biljekdigiňizi aýdýarlar, ýöne bu ahyrky netijede markanyň anyk görkezmelerine baglydyr.
Guerra ýüpek hakda maska ​​materialy hökmünde gyzyklandy, sebäbi aýaly lukman bolup, pandemiýa başlanda birnäçe günläp N95 maskasyny gaýtadan ulanmaly boldy.Onuň laboratoriýasy, adatça, ýüpek güjük gurçuklarynyň pile gurluşyny öwrenýär we öň hatarda işleýänler üçin haýsy matalaryň dem alyş ýollaryny goramak üçin iki gatly maskalary ulanýandygyny we haýsy matalaryň halk üçin gaýtadan ulanyljak maskalary döredip biljekdigini öwrenip başlady.
Gözlegiň dowamynda Guerranyň laboratoriýasy pagta, poliester we ýüpek matalaryň gidrofobikligini barlap, kiçijik aerozol suw damjalaryny yzyna gaýtarmak ukybyny ölçedi.Şeýle hem laboratoriýa matalaryň dem alşyny we yzygiderli arassalanandan soň yzygiderli arassalanmagyň gidrofobikligi saklamak ukybyna nähili täsir edýändigini gözden geçirdi.Guerra, laboratoriýasynyň şuňa meňzeş synaglarda giňden ýaýran ýüpegiň süzgüç derejesini öwrenmezlik kararyna gelendigini, sebäbi beýleki gözlegçileriň köpüsiniň ýüpek matalaryň süzgüç mümkinçiliklerini barlamagyň üstünde işleýändigini aýtdy.
Şahsy maliýe, tehnologiýa we gurallar, saglyk we başga-da “Select” -iň çuňňur maglumatlaryny ele alyň we iň soňky maglumat üçin Facebook, Instagram we Twitter-de yzarlaň.
© 2021 Saýlamak |Allhli hukuklar goralandyr.Bu web sahypasyny ulanmak, gizlinlik düzgünlerini we hyzmat şertlerini kabul edýändigiňizi aňladýar.


Iş wagty: 14-2021-nji dekabry