2D awtomatiki çaga maska ​​enjamy

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Parametr :

Maşynyň ululygy: Maşyn stoly mata (mm): L2800 X W1200 X H1700 Maşynyň agramy: 1350 kg
Enjamyň yzky bölümi (mm): L5000 X W1200 X H1700
Kuwwaty: 13kw Dolandyryş usuly: PLC
Hasyl bermek: 60-80 dilim / min Ectionüze çykarmak usuly: Fotoelektrik kesgitlemesi

Düşündiriş :

Bir maşynda doly awtomatiki çagalar maskasy, müşderiler üçin multfilm maskalaryny öndürmek üçin döredilen täze enjam.Iýmitlendiriji material hökmünde PP egrilen dokalmadyk matany, işjeňleşdirilen uglerod we süzgüç materiallaryny 1 ~ 4 gatlak ulanýar.Maska ultrases tehnologiýasy bilen ýasalýar.Maska önümiň öndürijiliginiň talaplaryna laýyk gelýän açyk nagyş, güýçli kebşirleme we çalt tizlige eýe.Maskanyň dizaýny Europeanewropa we Amerikanyň synag standartlaryna düýbünden laýyk gelýär we doly awtomatiki işleýär.Machinehli enjam material çarçuwadan, emele getirmekden, kebşirlemekden, eplenýän kebşirlemekden we beýleki böleklerden durýar.Awtomatiki çagalar maska ​​enjamy diňe bir gezek ulanylýan tekiz maskalary öndürip biler, ýöne N95 we stereo maskalary däl.

Bu enjam tarapyndan öndürilen maska, dezinfeksiýa edilýänçä hirurgiki maska ​​hökmünde ulanylyp bilner.Bu enjam PLC dolandyryşyny kabul edýär.Esasy konweýer kemeri bir fazaly hereketlendiriji bilen daşalýar, basgançakly hereketlendiriji öwrülýär, geçiriş takyk, dolandyryş durnukly we tizlik sazlanýar.

1, Enjam ultrases, kesiji, kebşirleýji tigir kabul edýär we tutuş enjam ajaýyp öndürijilige eýe.

2, Dizaýn düşünjesi, kebelek şekilli goldaw maskasynyň göwresini öndürmek zerurlyklaryny kanagatlandyryp biler.

3, Önümiň taýýar önümi açyk nagyşly, hatda eplenýän, tekiz we tekiz kesilen bolmaly.

4, Enjam uzak wagtlap durnukly we üznüksiz işleýär we önümiň kär derejesi 98% -e ýetýär.

5, Enjam doly işleýşi, durnukly önümçiligi we adam kömegine mätäçlik bilen doly awtomatiki dolandyryşdyr.

6, pleönekeý işlemek, fotoelektrik tapmak.

7, oýlanyşykly dizaýn, adamlaşdyrmak, az ýer tutmak, ygtybarlylyk we çydamlylyk.

8, Müşderiniň talaplaryna we kompaniýanyň nyşanyna laýyklykda aýratynlaşdyrylan amal akymy.

Bu enjam, awtomatiki iýmitlendirmek we ultrases sesli kebşirlemek ýaly bukulýan maskalary öndürmek üçin doly awtomatlaşdyrylan maşyn.Awtomatiki ýarym bukulma, ultrases sesli kebşirleýiş düýbi, awtomatiki kesmek, galyndylary awtomatiki aýyrmak we awtomatiki hasaplamak we ş.m. Taýýar önümi işletmek we ýygnamak üçin tutuş enjamda diňe bir adam gerek.

Aýratynlyklary

1. Awtomatiki işlemek ýönekeý we täsirli.

2. Programma kompýuter dolandyryşy, fotoelektrik kesgitleýji enjam, ýokary ygtybarlylyk, durnukly öndürijilik

3. Ultrases kebşirlemek wagt we güýji tygşytlaýar we ekologiýa taýdan arassa.

4. ultalňyşlygyň öz-özüni anyklamak funksiýasy, näsazlygyň ekrany bir seredişde aýdyňdyr.

5. Bütin maşynyň köpüsi alýumin garyndy gurluşyny, ýokary güýji, owadan görnüşi, poslamak aňsat däl

Maglumatlary görkez:

Fish-shaped mask machine

Mata kebşirlemek

Fish-shaped mask machine

Gulak bilen kebşirlemek

Fish-shaped mask machine

Maska bukulmagy

Fish-shaped mask machine

Taýýar önümi eltip bermek

Real Shot

Fish-shaped mask machine
Fish-shaped mask machine
Fish-shaped mask machine
Fish-shaped mask machine

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň